1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (jeśli Kupujący oczekuje aby odpowiedź na reklamację została wystosowana w formie elektronicznej), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, szczegółowy opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższe elementy treści zgłoszenia reklamacyjnego stanowią przykład, z którego Kupujący może skorzystać. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków lub nieścisłości w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeżeli preferowany przez Kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji wiąże się ze zwrotem wpłaconych środków, Kupujący zobowiązany jest również do podania rachunku bankowego, na który Sprzedający powinien przelać żądaną kwotę.

  2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.drzazgaclinic.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

  3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

  5. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed jego uszkodzeniem.

  6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).