Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego https://sklep.drzazgaclinic.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do firmy DRZAZGA CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą 41 - 506 Chorzów, ul. Racławicka 20a, KRS:0000594029, NIP:7543104919, REGON: 363305913

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail recepcja@drzazgaclinic.pl lub dzwoniąc pod numer +48 32 420 29 78.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego DRZAZGA CLINIC.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://sklep.drzazgaclinic.pl/content/2-regulamin-sklepu,

 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://drzazgaclinic.pl/sklep

 5. Sprzedawca – DRZAZGA CLINIC SP. Z O.O. z siedzibą 41 - 506 Chorzów, ul. Racławicka 20a, KRS:0000594029, NIP:7543104919, REGON: 363305913

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie.

 6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Przedmiotowe ceny nie obejmują kosztów wysyłki produktów. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują ochronę praw konsumenta przysługujących na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Sprzedający, dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu rekomenduje stosowanie przez Kupującego oprogramowania antywirusowego oraz typu Firewall. Sprzedający oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z wykorzystywania sieci Internet.

 10. Treści udostępnione na stronie internetowej Sklepu (w szczególności grafiki, zdjęcia, teksty), w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.

 11. Korzystanie ze Sklepu przez Kupującego bądź inną osobę odwiedzającą Sklep nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji usługi.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Sklepu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Sklepu.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia i przeglądanie oferty możliwe jest bez założenia konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie (dalej jako: Umowa o prowadzenie konta). Przedmiotowa Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Kupujący może również wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@drzazgaclinic.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o prowadzenie konta bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Wypowiedzenie Umowy o prowadzenie konta w Sklepie nie ma wpływu na zawarte za pośrednictwem konta w Sklepie umowy sprzedaży towarów.

 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail recepcja@drzazgaclinic.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Kupujący może również złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Wówczas Sprzedający prześle odpowiedź na reklamację w sposób wskazany przez Kupującego tj. w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie konta bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:

  1. Kupujący korzysta z konta w Sklepie w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

  2. Kupujący korzysta z konta w Sklepie w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

 1. Sprzedający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o prowadzenie przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 2. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta w Sklepie przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie Umowy o prowadzenie konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta ze Sklepu.

§4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

  4. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane; w przypadku wyboru opcji „Kupuj jako gość”, Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do podania swojego imienia oraz nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej,

  5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”; do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia, a także jego modyfikacji w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia lub odbioru towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta (poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”) jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru objętego zamówieniem. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 , po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płace” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie przy odbiorze towaru (za pobraniem), Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. Kupujący, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności drogą mailową na adres recepcja@drzazgaclinic.pl Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

  1. Przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  2. Przesyłka za pośrednictwem paczkomatu.
  3. Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Racławicka 20a, 41-506 Chorzów.

 1. Koszt dostawy ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Konsumenta.

 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

  3. płatność za pobraniem

§6 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej od Sprzedającego (wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub w Koncie Kupującego) z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie i utrwalenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu wskazanej w zdaniu pierwszym wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie PDF, które obejmują niniejszy Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. W przypadku gdy Kupujący w przedmiotowym terminie nie ureguluje płatności, Sprzedający na podany przez Kupującego adres e-mail prześle informację o wyznaczeniu dodatkowego, wynoszącego 3 dni terminu na dokonanie zapłaty, pod rygorem odstąpienia od umowy. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem przez Sprzedającego od umowy.

 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

 9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane do miejsca wskazanego przez Kupującego w dni robocze.

 10. Czas realizacji zamówienia liczony jest:

  1. w przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności przy odbiorze (za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedającego do Kupującego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

  2. w przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

 1. W przypadku odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego w siedzibie Sklepu, Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego o gotowości zamówionego towaru do odbioru za pośrednictwem korespondencji mailowej. W celu odbioru zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest do podania numeru zamówienia oraz swojego imienia i nazwiska. Zmówiony towar będzie gotowy do obioru przez okres 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Kupujący oraz Sprzedający mogą ustalić inny termin odbioru towaru. Zamówiony towar może zostać odebrany w godzinach otwarcia siedziby Sklepu.

 2. W przypadku gdy Kupujący nie obierze zamówionego towaru, w terminach o których mowa w ust. 12, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.drzazgaclinic.pl/sklep jednak nie jest to obowiązkowe.Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed jego uszkodzeniem.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (jeśli Kupujący oczekuje aby odpowiedź na reklamację została wystosowana w formie elektronicznej), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, szczegółowy opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższe elementy treści zgłoszenia reklamacyjnego stanowią przykład, z którego Kupujący może skorzystać. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków lub nieścisłości w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Jeżeli preferowany przez Kupującego sposób rozpatrzenia reklamacji wiąże się ze zwrotem wpłaconych środków, Kupujący zobowiązany jest również do podania rachunku bankowego, na który Sprzedający powinien przelać żądaną kwotę.

 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.drzazgaclinic.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 8. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed jego uszkodzeniem.

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.drzazgaclinic.pl/sklep

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta w terminie 14 dni przed wejściem w życie przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [aktualna data wprowadzenia]

 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287).